h
   
 
Тракийското Писмо – Най-новите открития предизвикаха нова Буря!

Ако първата книга на Д-р Стефан Гайд разкри недвусмислено разкодирането на най-древната писменост в света (съществуваща от преди 7000г.), втората потвърди ефикасността на метода Гайд чрез разчитането на още десетки артефакти от енеолитната епоха, съдържащи идеограмите на древната тракийска пиктографска писменост, като най-забележително беше разчитането (и по-този начин преоткриването му като вечна светиня) на Кивота с Плочите на Орфеевия завет – най-ранния в историята Завет между човека и Бога.

Третата Книга, току що излязла от печат – е апотеоз на всичките последни разкрития за траките! Представените в нея СЪВСЕМ НОВИ разчитания на текстовете върху енеолитната плочка от Точиларе, пръстена от Езерово, Кьолменския надпис, Фригийските надписи върху Стелата на Цар Мидас и др., доказаха в пълно съгласие, че линеарната писменост произлиза от най-древната йероглифна пиктографска писменост (тракийски калиграфски стил), и е създадена пак от нашите предци траките, от която писменост по-късно възникват и гръцката и финикийската фонетични азбуки. Потвърди се напълно и присъствието на тракийските царе-жреци в региона около делтата на р. Нил още от времето на преддинастичния период в Египет. Оказа се, че изобилстват и писмени свидетелства за колонизирането му от страна на Тракийските династи-хегемони (наречени в Египет – “Хиксос”) и внасянето на тяхната култура и писменост, оплодили Египетската цивилизация. Следните неочаквани разкрития предизвикаха бурни реакции на овации у почитателите на тракийската писменост и литературност, и нови злобни нападки и инсинуации сред нейните опоненти. Защото Книга 3 от Тракийското Писмо Декодирано, доказва по безспорен и неопровержим начин, че:

  1. Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125 и др. от „Египетската Книга на Мъртвите”, предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет.
  2. Династиите Хиксос, управлявали Египет за повече от 1600 години (между 1500г. пр.н.ера), се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ.
  3. Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на „Книгата на Мъртвите”, записан на Бохарския тракийски диалект.
  4. Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст-извадка от глава 58 на „Книгата на Мъртвите”, записана също на Бохарския тракийски диалект.
  5. Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки. Те също имат своите аналози в „Книгата на Мъртвите” (глава 77)

Следователно, горепосочените (в т. 1) девет глави от “Книгата на Мъртвите” са представени в най-ранния си пиктографски запис не в Древния Египет от Старото Царство, но в Древна Тракия от Енеолита (повече от 2000 години по-рано!) и затова с пълно право могат да се нарекат “Тракийската Книга на Мъртвите”. Нещо повече – тъй като отделни елементи и цели части от тази “Тракийска Книга на Мъртвите” е представена и в много от останалите глави на египетските версии на “Книгата на Мъртвите” (най-старите от които се намират в Пирамидните Текстове), следва да се приеме, че в своя първичен и оригинален вид “Книгата на Мъртвите” е сборник от религиозни текстове с Древно-Тракийски произход, които биват доразвити и разширени по-късно на египетска почва в своите вече многобройни варианти, известни като Пирамидни Текстове, по-късни Ковчезни Текстове и най-късни Папирусни Преписи, (известни досега под името “Египетската Книга на Мъртвите”). Това показва, че нашите древни предци траките не само са имали писменост, но са имали и богата ЛИТЕРАТУРНА ТРАДИЦИЯ, ранните образци, на която са се съхранили на територията на Тракия (енеолитните плочки), а късните образци са се съхранили както на територията на Египет (пирамидните, ковчезни и папирусни текстове), така и на територията на Тракия (надписите от Кьолмен, Фригия, Езерово и др.)!

В заключение, от всичките лингвистични анализи в книги 1, 2 и 3, става абсолютно и без нито едно противоречие ясно, че ЕЗИКЪТ на древната Тракийска Писменост от Енеолита, както този върху текстовете от Книгата на Мъртвите от Бронзовата епоха, а също и този от по-късните надписи от желязната епоха, написани вече на линейната Трако-Фригийска азбука, е АБСОЛЮТНО ЕДИН И СЪЩ ЕЗИК, който за щастие е съхранен и до днес и известен като БОХАРСКИЯТ ДИАЛЕКТ на Северен Египет, където е било и най-силно влиянието на Тракийските Династи в управлението на Древната Египетска държава, известни в историята като “Хик-Сос” или “Царе-Пастири”. В книга 2 бе установена и пределно ясно демонстрирана и тясната взаимовръзка между този Бохарски Тракийски Диалект и ДИАЛЕКТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

Нещо повече, това че всичките текстове, независимо от това дали са записани на Древната Тракийска Пиктографска Писменост или по-късната Трако-Фригийска линейна (фонетична) писменост, съдържат все същите елементи на ТРАКИЙСКАТА ЛИТЕРАТУРНА И РЕЛИГИОЗНА ТРАДИЦИЯ, е доказателство, че населението в нашите земи от енеолита, през бронзовата епоха и от желязната епоха до новата ера най-малко, е едно и също основно население, говорещо един и същ основен език и имащо ЕДНО И СЪЩО ВЕРСКО И НАРОДНОСТНО СЪЗНАНИЕ, и че основните елементи на това верско и народностно съзнание са се съхранили в цялост В НАЦИОНАЛНОТО И ВЕРСКО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ДО ДНЕС! Именно това основно население се е самонарекло като “ТРАКИ”, т.е. потомци на легендарния след-потопен патриарх ТЕРЕЙ (Тер, Тцер, Терес), който е внук на библейския Ной, и пряк потомък на митичния библейски пророк Енох. Духовен Отец на Тракийския народ остава, обаче, за всички времена, Праотецът и Първосвещеникът на Тракия – Орфей, който е и Посредникът на Първия (следпотопен) Завет между Бога и Тракийския Народ, представен в седем хиляди-годишния Кивот и Плочите на Орфеевия Завет, който е и първият записан Завет между Бога и Неговия Избран Народ – народа на Тракия, който е неразривно единно цяло с народа на днешна България!

 

Тези нови неопровержими данни за генезиса на тракийския етнос и оттам на българската нация, веднага предизвикаха яростна злостна реакция у опонентите на Тракийската Писменост и Литература, които отново инжинираха поредния медиен скандал с цел дискредитиране тези важни за българския народ научни открития, (забележете! – не чрез научен дебат и научни аргументи, но чрез поредния организиран манипулационен компромат!)

В разрез и противоречие с каквито и да е етични норми в науката, без каквато и да е научна аргументация и дори елементарен изследователски подход, някои стари номенклатурни кръгове, представляващи “съвсем тесни интереси” в БАН, които искат да стопират и забранят разчитането на Тракийската писменост, (за което вече писах в отвореното писмо към медиите, оповестено на прес-конференция в БТА -София на 19 апр. 2006 г. и обнародвано в приложението към книгата ми “Тракийското Писмо Декодирано II”), мобилизираха редовете на своите верни “съратници” за една яростна ненаучна съпротива срещу моето декодиране (прочит) на тракийските знаци, и си послужиха с непозволени и неетични средства, с които хвърлят върху себе си срамно неизличимо петно като учени, лишени от морална отговорност и гражданска съвест, позор за българската наука и цивилизованото и демократично Европейско общество. Още през април 2006-та година, горните “високопоставени” номенклатурни представители свикаха своя частна пресконференция и панически закрещяха, че “трябва да се забрани със закон издирването на Тракийската писменост”, но не се спряха до тук. В безсилието си да опровергаят научното ми откритие по извършеното декодиране на тези ясни за прочит чрез метода ми тракийски знаци върху изследваните от мен артефакти, те се впуснаха в цяла серия от последователни акции, организиращи всякакви подмолни и нечистоплътни скалъпени фабрикации, и компроматни клевети по отношение на мен и моето семейство, като разбира се, повикаха “на помощ” на своята “наука” послушни медии и дори съюзни коалиции от “пишман”-богослови и сектантски “пасторчета”, на които беше връчена “партийната повеля” да изместят фокуса от полето на науката, където са очевидно безсилни да противостоят с каквито и да е аргументи, и да отвлекат вниманието на публиката в областта на “страх от секти” и “лов на вещици”.

Ако наистина са толкова слаби и оборими моите трудове и “нямат никаква научна стойност”, защо толкова се страхуват тези “учени” (може би по-скоро трябва да ги наречем “администратори”) на държавна заплата в БАН, че пускат в ход цялата си репресивна машина, за да “смажат” своят конкурент? Защо не излязат достойно в нормален разговор и дебат (както правят помежду си – нали “гарван гарвану око не вади”), за да оспорят по достоен начин доводите, фактите и изводите от разчитането на Тракийската Пиктографска Писменост, изложени пред целия народ в моите книги? Отговорът очевидно е много прост. Няма какво да противопоставят от научно и културно естество, не са конкурентно-способни в тази област, страхуват се, че всичките им “трудове” и теорийки основани на собствената им презумпция за “свещената безписменост” на древните траки, ще рухнат, и ще се окажат съвсем явно пред всички – празнодумци и ашладисани “траколози”. Тогава ще трябва да изгубят своите “благодетели” и спонсори, които заблуждават с празнословията си, ще трябва да напуснат безславно удобните си позицийки на неизменни “ментори” и научни “авторитети”, като некомпетентни относно тракийската култура и език. Затова в “бой последен” те пускат всички нечисти приоми и фалшификации, с цел да изтласкат тракийския въпрос от полето на науката, в полето и територията на религиозното и сектантското, които територии изглеждат неясни и заплашителни за обикновения читател и гражданин.

Изливането на помия от всякакви лъжи и клевети върху моята самоличност, има за цел да дискредитира самите ми открития, повтарят се като магически мантри едни и същи хули, та дано “хване декиш” пренебрежението към изключителната стойност на Древната Тракийска писменост за националната култура и благоденствието на народа ни. Ако са наистина толкова “слаби” книгите ми и “безполезни” трудовете ми, защо продължават така яростно да ги нападат по интернет, радио, телевизия, вестници и всевъзможни форуми? Но нали казва народът: “само дървото, което ражда плод, него брулят”. Спокойно бе, “юнаци с криви калпаци”, ако са безплодни моите открития – всяко чудо за три дни, ще отшумят и ще се забравят. Само че тези безродни “учени” много добре знаят, че времето работи против тях, че рано или късно ще дойде “Виделов ден”, и моите открития ще се потвърдят напълно. Защото бъдещето не принадлежи на “безписмената” тракология – продукт на старите номенклатурни “корифеи” в Националния Институт по тракология към БАН, но се отварят хоризонти към една нова автентична Тракология, основана на “писмените извори за траките от самите траки”, която ще постави нашите прадеди на първородното място в Европа и света, за да бъдат оценени както подобава по достойнство (а заедно с тях и техните потомци – децата на Нова Утрешна България) за приноса им към човешката традиция, култура и цивилизация. Ще бъде преоткрита не само за децата ни, но и за всички достойни Европейци, нашата родина, като свещена земя заченала и родила Първото Слово и Писменост, и съхранила в своята Литературна Традиция - Тайните на мирозданието. За това ме гонят и преследват мракобесниците и тяхната “света инквизиция” – дано ме накарат да спра да изследвам и пиша относно тракийската писменост и произход на българската нация, защото тази писменост именно за този произход говори.

Именно затова, българският народ трябва да знае истината и затова Авторът, неговият брат и техните сътрудници към Института по Трансцендентна Наука и Академия Орфика дават и следния ОТГОВОР-ОПРОВЕРЖЕНИЕ на всичките злостни нападки излезли кампанийно напоследък: (в сутрешния блок “Срещу сектите” от 1 и 2 май, 2007 по БиТиВи, статията на Женя Милчева - „Секта обсеби за храмове домовете на шест семейства”, тиражирана от в-к „24 часа” на 8 юни, 2007 г, София, и статиите на Даринка Николова и Надя Чолакова - „Демонична Секта спонсорира Министерството на Културата” и „Скулптор на Ангели изчезна безследно”, тиражирани от в-к „168 часа”, бр. 23 (8-14 юни, 2007г), София и др.)

Отговор-опровержение

От името на Академия Орфика с директор Цветан Гайдарски и Института по Трансцендентна Наука с Директор Д-р Стефан Гайдарски, възразяваме категорично срещу всички злостни инсинуации на някои известни и неизвестни наши опоненти срещу нашата научна, културна и обществена дейност във връзка с изследването на тракийската писменост, език и култура, с които инсинуации се цели очевидно дискредитирането на нашия обществен престиж и оттам и на нашите научни открития в областта на тракийската писменост, език и култура, документиращи важни звена от генезиса на тракийския етнос и българската нация.

Погнусени сме от безсрамните лъжи, абсурдни и нелепи твърдения, и болни фантазии на хора, които явно имат прегоряла съвест, и които можем спокойно да категоризираме като хора на лъжата. Невъзможно е да коментираме всички нелепости и бълнувания достойни за психиатрията, но заради обществеността, състояща се от морални хора със здрав разум, трябва категорично да заявим, че:

Истинските зложелатели, които насъскват лековерни и фанатизирани религиозни хора (като тълкуват преднамерено и спекулативно изводите от книгите ми), са всъщност враговете на Тракийската Писменост и Литература, т.е. - противниците на българското възраждане и културна независимост. В безсилието си да опровергаят научното ми откритие по извършеното декодиране на тези ясни за прочит чрез метода ми тракийски знаци върху изследваните от мен артефакти, те се впуснаха в цяла серия от последователни акции, организиращи всякакви подмолни и нечистоплътни скалъпени фабрикации, и компроматни клевети по отношение на мен и моето семейство, като разбира се, повикаха “на помощ” на своята “наука” послушни медии и дори съюзни коалиции от “пишман”-богослови и сектантски “пасторчета”, на които беше връчена “партийната повеля” да изместят фокуса от полето на науката, където са очевидно безсилни да противостоят с каквито и да е аргументи, и да отвлекат вниманието на публиката в областта на “страх от секти” и “лов на вещици”. Именно едно такова “сборище” от всякакви сектанти, които в ретроградното си мислене обявяват открито тракийската култура, наука и религиозно-философско наследство за “демонични” и “сатанински”, проецират своите “суеверни” и дори направо “умопомрачително ретроградни” и “болни” възгледи за света, върху нас, нашите фондации и множеството ни съмишленици в научните и културни среди, лепвайки ни за свой позор (а не за наш!) името “демонична секта”.

Опитите на тези хулители и клеветници демонстриращи гражданска БЕЗОТГОВОРНОСТ, целят всъщност да се справят със своите културни и научни опоненти по един неморален и безнравствен начин, чрез скалъпени компромати, за които нечисти техни мотиви може всеки да се убеди, като прочете и види обнародваната научна и културна продукция на Института по Трансцедентна наука и Академия Орфика, а именно – книгите “Тракийското писмо декодирано” – 1, 2, 3 на Стефан Гайд; “Тракийския Орфизъм” на Цветан Гайдарски, и филма “Тракийска Мистерийна Драма”, регистриран към Министерство на Културата и разпространяван и прожектиран в редица от големите градове на страната, където наскоро се състояха премиерите му.

Но най-обезпокояващо е провокирането и СЪЗДАВАНЕТО УМИШЛЕНО НА МАСОВА ПСИХОЗА от тези некоректни опоненти, на основата на СУЕВЕРИЯ, чрез натрапчиви медийни ВНУШЕНИЯ, което може да се окачестви като явно ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО и ПОДБУДИТЕЛСТВО към САМОРАЗПРАВА с нас, нашите научни сътрудници, съмишленици и фенове, от страна на ФАНАТИЗИРАНИ последователи на кликата и сборището на същите опоненти, което според закона е недопустимо и подсъдно. Използването на невежеството и личните нещастия на хората, за да се настройват срещу невинни себеподобни, нарочени като свръх-естествени причинители на зло ( чрез „магии”, „заклинателни мантри” и пр.), е типична характеристика на масовата истерия позната в миналото като “лов на вещици”. Знаем от историята до какви погроми, издевателства и насилие над невинни граждани, са довели такива истерии и масови психози, подбудени на верска и идеологическа основа. Достатъчно е да си припомним средновековния ЛОВ НА ВЕЩИЦИ или ХОЛОКОСТА, за да се опомним за последствията за свободата на съвестта, индивида и обществото, от тоталитарната пропаганда и ПРЕСЛЕДВАНЕТО на СВОБОДНАТА МИСЪЛ, СЛОВО и ИЗКУСТВО. “Демонизирането” на опоненти и сънародници, НЕ Е НИТО ХРИСТИЯНСКИ АКТ, НИТО ХУМАНИСТИЧЕН АКТ, а е по-скоро подстрекаващо фарисейско поведение на ЛИЦЕМЕРИЕ и ОМРАЗА към себеподобните. “Светата Инквизиция” на горните некоректни опоненти, за пореден път доказва тяхната собствена пошлост и морално падение, и демонстрира превъзходството на Свободата, Гражданските инициативи и сдружения над мракобесието и фанатизма в религията и науката. Омерзени сме от гнусните инсинуации и манипулации в медиите, но същевременно одързостени и за в бъдеще да защитаваме благородната кауза на родната ни култура и история.

Тук е мястото да декларираме за пореден път, че Академия Орфика и Институтът по Трансцендентна Наука не са никакви „секти” (както имат недобросъвестността да твърдят някои), а са Фондации с обществено-полезна дейност, които работят в областта на науката и изкуството, и напоследък особено в областта на тракийската наука и тракийското изкуство. Всеки може да работи и/или сътрудничи без разлика от политическа, национално-етническа или верска принадлежност, в който и да е от проектите на тези уважавани фондации, които са напълно обществено прозрачни. Никой няма право да дискриминира нито мен, нито моя брат, нито нашите фондации, нито нашите съмишленици и сътрудници, НИТО НАШИТЕ ОТКРИТИЯ, въз основа на каквато и да е политическа, верска или национално-етническа принадлежност според установените закони на Република България и Обединена Европа!!! Защото какво общо може да има културната или научната кариера и принос на коя да е личност, с това към какво вероизповедание тя принадлежи? Затова и никой научен или културен институт не трябва и не може според Закона, да дискриминира от участие в своите обществени проекти никое лице,(или лица) въз основа на пол, възраст, национално-етническа, верска или политическа принадлежност и т.н.

Едно от най-срамните деяния на „безсилните” да оборят научните ни открития опоненти, са именно организираните нападения срещу мен, моя брат и нашите сътрудници, и съмишленици към Института по Трансцендентна Наука и Академия Орфика, НЕ НА БАЗАТА НА НАУКАТА, НИТО НА БАЗАТА НА КУЛТУРАТА, А НА БАЗАТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ВЕРСКА ОСНОВА (под предлог, че всички работещи по разчитането на тракийската писменост са религиозна секта)!!! Република България е преминала окончателно и безвъзвратно от епохата на „тоталитарното мракобесие” в семейството на Европа, където ЗАКОННОСТТА Е СЪЗДАДЕНА НЕ ДА ПОТИСКА, НО ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА НИКАКЪВ РОД ДИСКРИМИНАЦИЯ, НИТО НА НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКА, НИТО НА ПОЛИТИЧЕСКА, НИТО НА ВЕРСКА ОСНОВА!!!

Но за да не оставямe място за повече масови манипулации и спекулации от некоректните си опоненти, и за да не ни други вменяват в какво вярваме или не, нека заявя, че аз, моят брат и болшинството от нашите сътрудници и съмишленици сме за щастие ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ. Поради това ние нямаме никакви цели или интереси за “възкресяването на някакви езически култове” (както ни обвиняват несправедливо някои), нито пък в създаването на каквито и да било “секти”, нито пък в причиняването на какъвто и да било “разкол в Българската православна църква”, нито пък в която и да било друга църква в България или по света. Не се противопоставяме, нито сме срещу интересите или дейността, на която и да е държавна или обществена институция или организация. Стига фабрикации! Точка по този въпрос!

На всички желаещи да се запознаят по-подробно и отблизо с дейността и проектите на Академия Орфика и Института по Трансцендентна наука, препоръчваме филма на Академия Орфика „Тракийска Мистерийна Драма” (с режисьор Цветан Гайдарски – 2006г.) и книгите на издателството на Института по Трансцедентна Наука – „Тракийското Писмо Декодирано” – 1,2 и 3 (автор: Д-р Стефан Гайд). От книга Трета на тази поредица, току що излязла от печат, става особено ясно защо някои кръгове се опитват всячески „да запушат устата” на автора, брат му и на техните фондации и съмишленици в науката и културата. Причините са ясни и в крайна сметка се свеждат до едно – страха от откритията, разкриващи националната Истина с името Тракия! (за текуща справка в интернет: www.AcademiaOrphica.org и www.instituteT-science.com )

Цветан Гайдарски Стефан Гайдарски
Директор на Академия Орфика Директор на Института по
 Трансцендентна Наука
12 юни, 2007 г. София

(Това писмо е изпратено до всички основни медии и до Министерството на Културата на Р. България)